Нашата Приказна

Настава по најсовремени стандарди и финска методологија

“Ние ги учиме децата како да учат. Нашиот успех се темели на фактот дека  учениците немаат страв, туку мотивација за да напредуваат и да знаат повеќе.”

м-р Марина Божинова, Директор

Визија

Визија на гимназијата АЛГОРИТАМ е реализирање на средно образование кое ќе ги задоволува стандардите на воспоставениот образовен систем во Република Македонија и промовирање на европските академски и цивилизациски вредности, засновајќи се на принципите на:

  • Образовна извонредност (teaching & learning excellence);
  • Здрава образовна средина;
  • Демократичност во наставата и на политиките на образовната институција;
  • Примена и промоција на наставни стандарди коишто го оспособуваат ученикот за критичко и самостојно мислење;
  • Промовирање на европските цивилизациски и академски вредности.

Мисија

Цели и задачи на училиштето

Целите и задачите на гимназијата АЛГОРИТАМ главно се детерминирани од внатрешните процеси и реформи на македонскиот образовен систем гледано во поширок, општествен контекст, како и од европските и светските движења и реформи на средното образование. Оттука, главната определба на приватното средно училиште е да се воспостави и развива современа и европски ориентирана образовна установа, која ќе се вклучи во европските образовни процеси.
Главна задача на училиштето е образување кадри според етаблираните стандарди на државата и според европските образовни и цивилизациски вредности, а своето знаење и труд да го вложат во развој на општеството на сопствената земја, но и да се оспособат за вклучување во европскиот пазар на трудот.

Нашиот Тим

Запознајте ги членовите на нашиот тим

Zoran-Zivchevski

Зоран Зивчевски

ЗАМЕНИК ДИРЕКТОР
Vineta-Zdravkovikj-germanski-jazik_pp

Винета Жиковска-Здравковиќ

ПРОФЕСОР ПО ГЕРМАНСКИ
Goran-Stanikevski-Gorjanski_pp

Горан Станикевски-Горјански

ПРОФ. ПО МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК И ЛИТЕРАТУРА
Pavlina-Buchevska-informatika_pp

Павлина Бучевска

ПРОФЕСОР ПО ИНФОРМАТИКА
Ana-Bogdanovska-Biznis-i-pretpriemnishtvo_pp

Ана Богдановска

ПРОФЕСОР ПО ЕКОНОМИЈА, БИЗНИС И МЕНАЏМЕНТ
Olga-Dimovska-matematika_pp

Олга Димовска

ПРОФЕСОР ПО МАТЕМАТИКА
Dejan Stankoski – Angliski jazik_pp-01-01

Дејан Станкоски

ПРОФЕСОР ПО АНГЛИСКИ ЈАЗИК
Nena-Milkovski-biologija_pp

Нена Милковски

ПРОФЕСОР ПО БИОЛОГИЈА
Oliver Zajkov_pp

Оливер Зајков

ПРОФЕСОР ПО ФИЗИКА
Goran Mihajloski_pp

Горан Михајлоски

ПРОФ. ПО MAТЕМАТИКА
Pavle Janakievski -istorija_pp

Павле Јанакиевски

ПРОФЕСОР ПО ИСТОРИЈА
thumbnail_Sandra Bogoeska Geografija_pp (2)

Сандра Богоеска

ПРОФЕСОР ПО ГЕОГРАФИЈА
Picture 1

Анета Анческа

ПРОФ. ПО БИОЛОГИЈА
Bobi Ivanovski – Filozofija_pp (2)

Боби Ивановски

ПРОФЕСОР ПО ФИЛОЗОФИЈА
12345_pp (1)

Слободан Танаскоски

ПРОФЕСОР ПО ЛАТИНСКИ ЈАЗИК
Gorana Jovanovski-Jurukovski fizicko_pp

Горана Јовановски-Јуруковски

ПРОФЕСОР ПО СПОРТ И СПОРТСКИ АКТИВНОСТИ
Zoran-Zivchevski

Зоран Зивчевски

ЗАМЕНИК ДИРЕКТОР
Vineta-Zdravkovikj-germanski-jazik_pp

Винета Жиковска-Здравковиќ

ПРОФЕСОР ПО ГЕРМАНСКИ
Goran-Stanikevski-Gorjanski_pp

Горан Станикевски-Горјански

ПРОФ. ПО МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК И ЛИТЕРАТУРА
Pavlina-Buchevska-informatika_pp

Павлина Бучевска

ПРОФЕСОР ПО ИНФОРМАТИКА
Ana-Bogdanovska-Biznis-i-pretpriemnishtvo_pp

Ана Богдановска

ПРОФЕСОР ПО ЕКОНОМИЈА, БИЗНИС И МЕНАЏМЕНТ
Olga-Dimovska-matematika_pp

Олга Димовска

ПРОФЕСОР ПО МАТЕМАТИКА
Dejan Stankoski – Angliski jazik_pp-01-01

Дејан Станкоски

ПРОФЕСОР ПО АНГЛИСКИ ЈАЗИК
Nena-Milkovski-biologija_pp

Нена Милковски

ПРОФЕСОР ПО БИОЛОГИЈА