Врз основа на член 39, став 1 од Статутот на приватното средно училиште „Алгоритам Центар“ и член 8 од Правилникот за критериумите и постапката за упис на ученици, Наставничкиот совет на ПСУАлгоритам Центар“ распишува

КОНКУРС

за упис на ученици од 9-то одделение

во прва година гимназиско образование

учебна 2022/2023 година

 

ПСУАлгоритам Центар“ објавува КОНКУРС за запишување ученици од 9-то одделение во прва година во учебната 2022/2023 година за гимназиско образование.

УСЛОВИ:

Учениците за да се стекнат со статус на редовен ученик во ПСУАлгоритам Центартреба да пополнат и испратат апликација за упис на: info@algoritam.mk како и да достават оригинални свидетелства од претходните учебни години.

Потребни документи и начин на пријавување за ученици во прва година:

  • Пополнета пријава (апликација) за упис, достапна во продолжение
  • Свидетелства за завршено шесто, седмо и осмо одделение (дополнително ќе се достави и свидетелството за завршено деветто одделение) и
  • Фотокопија од извод од Матична книга на родени.

Документите се доставуваат во тврда копија во просториите на училиштето или скенирани по електронски пат. По извршената селекција, идните ученици ќе биде потребно да ги достават оригиналите на документите.

  • надоместок за школарина во висина од 125.000,00 денари, за плаќање веднаш;
  • надоместок за школарина во висина од 133.000,00 денари, за плаќање на 5 месечни рати.

Контакт информации:

e-mail: info@algoritam.mk

Телефон: +389 2 3 116 750

Адреса:  ул. „Даме Груев“ бр. 16, БЦ Палома Бјанка, 6-ти кат, 1000 Скопје

Контакт лице:

Зоран Зивчевски, заменик-директор на ПСУ „Алгоритам Центар“