Ред. бр. Наставни предмети, програмски содржини и активности Застапеност изразена во часови
I година II година III  година IV  година
нед. год. нед. год. нед. год. нед. год.
I ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ 29 1044 29 1044 23 828 20 660
       1.    Македонски јазик и литература 4 144 4 144 4 144 4 132
       2.    Математика 3 108 3 108 3 108 3 99
       3.    Англиски јазик 3 108 3 108 3 108 3 99
       4.    Германски јазик 2 72 2 72 2 72 2 66
       5.    Историја 2 72 2 72 2 72    
       6.    Географија 2 72 2 72        
       7.    Физика 2 72 2 72 2 72    
       8.    Хемија 2 72 2 72 2 72    
       9.    Биологија 2 72 2 72 2 72    
     10.   Социологија     2 72        
     11.   Филозофија             3 99
     12.   Информатика 2 72            
     13.   Бизнис и претприемништво             2 66
     14.   Спорт и спортски активности 2 72 2 72 3 108 3 108
     15.   Ликовна уметност 2 72 1 36        
     16.   Музичка уметност 1 36 2 72        
II ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ     2 72 6 216 9 297
  Предмет од листата на изборни предмети*     2 72        
  Предмети од листата на изборни предмети**         6 216 9 297
  ВКУПНО ЧАСОВИ (I+II) 29 1044 31 1116 29 1044 29 957
III ПРОЕКТНИ АКТИВНОСТИ   70   70   70   60

* Ученикот задолжително избира еден наставен предмет од листата предмети:
Информатичка технологија
Класични јазици (старогрчки или латински)
Елементарна алгебра
Елементарна геометрија
Говорење и пишување
Етика

** Ученикот задолжително избира комбинација А или комбинација Б на изборни предмети.

Ред. бр. Наставни предмети, програмски содржини и активности Застапеност изразена во часови
III  година IV  година
нед. год. нед. год.
I ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ        
       1.     Вовед во правото 2 72    
       2.     Социологија 2 72    
       3.     Латински јазик 2 72    
       4.     Економија     3 99
       5.     Менаџмент     2 66
       6.     Логика     2 66
       7.     Историја     2 66
II ВКУПНО ЧАСОВИ 6 216 9 297
Ред. бр. Наставни предмети, програмски содржини и активности Застапеност изразена во часови
III  година IV  година
нед. год. нед. год.
I ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ        
       1.     Етика 2 72    
       2.     Педагогија 2 72    
       3.     Социологија 2 72 3 99
       4.     Филозофија     2 66
       5.     Историја     2 66
       6.     Психологија     2 66
II ВКУПНО ЧАСОВИ 6 216 9 297