Програма за курсот Основи на програмирање во Python (почеток: 26 февруари )

 • Вовед во програмирање – Основни делови на компјутер
 • Влезни и излезни податоци
 • Начин на извршување на програма
 • Логички и синтаксички грешки
 • Поими: Компајлер, Дебагер
 • Тек на програма
 • Примери за програми
 • Основни концепти на програмирање
 • Променливи
 • Условни наредби
 • Наредби за повторување
 • Точни и неточни услови
 • Булова логика (логичко и/или)
 • Прва програма во Python
 • Наредби за внесување на податоци од тастатура и нивно прикажување на екран
 • Задачи со аритметички операции со Python
 • Задачи со условни наредби во Python
 • Задачи со наредби за повторување
 • Комбинирани задачи со наредби за повторување, условни наредби и аритметички операции
 • Концепт на функции
 • Примери за едноставни функции во Python
 • Концепт за низа
 • Примери за едноставни низи во Python
 • Вежби со функции
 • Што е објектно-ориентирано програмирање
 • Поим за објект
 • Примери од реалниот живот за објекти и нивните својства
 • Вежби Hour of Code

Повторување и утврдување на поминатиот материјал

Телефон за контакт: 076/339-428