М-р Марина Божинова – ДИРЕКТОР

м-р Марина Божинова

Директор

М-р Марина Божинова е родена на 02.05.1969 година во Скопје.  Средното училиште го завршува во Раде Јовчевски-Корчагин. Дипломира на Природно-математичкиот факултет, студии по информатика, во Скопје, стекнувајќи се со звање дипломиран професор по информатика. Во 2020 година се стекнува со звањето магистер по електротехника  и информатички технологии во областа на Еко-информатика. Од 2008 година е директор на Гимназија Алгоритам.

Во текот на својата кариера има работено на повеќе проекти:

 

Професионално искуство

Датум и место Организација Позиција и опис на стекнато искуство
2020
Скопје
Приватно средно училиште Алгоритам центар Координатор на наставата за интернационалните тестирања ПИСА (Programe for International Student Assessment)
2019-2020
Скопје
Приватно средно училиште Алгоритам центар Координатор на наградениот проект „Соларна патека“, реализиран во соработка со Фонд за иновации и технолошки развој
2019
Скопје
Приватно средно училиште Алгоритам центар Осмислување и опременување на современа лабораторија по природни науки
2016-2020

Скопје

Продукциска куќа „Наше Маало“ Проектен менаџер – осмислување, координација и реализација на активности во рамките на Кинофест – училиштен фестивал на кратки филмови, за ученици од основни и средни училишта.
2014-2020

Скопје

Приватно Средно Училиште Алгоритам Центар – Скопје Осмислување и реализирање на натпревар по англиски јазик и математика за ученици од основно образование (осмо и деветто одделение) во Република Македонија, согласно концептот на меѓународниот тест ReadiStep.
2016 Скопје Центар за образование на возрасни – Скопје Стекнат сертификат за Професионален обучувач на возрасни, прво ниво на програмата „Професионален обучувач на обучувачи на возрасни“ за подготовка, водење и евалуација на обука и сесии.
2015-2014

Скопје

Министерство за образование и наука

Биро за развој на образованието

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“ – Скопје, Центар за перманентно образование

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ –  Скопје, Филозофски факултет во Скопје

Универзитет „Гоце Делчев“ Факултет за образовни науки – Штип

Универзитет „Св. Климент Охридски“ Педагошки факултет Битола

Државен Универзитет во Тетово

Координација на обуки во рамките на Проектот за професионално усовршување на воспитно-образовниот кадар од основните и средните училишта во Република Македонија кај кои има најголеми отстапувања во добиените показатели од интерното и екстерното проверување на постигањата на успехот на учениците во последните 2 учебни години.
2013

2012

Скопје

Фондација „е-Македонија“ на Македонски Телеком АД Скопје Координатор за едукација на ранливата група на социјално загрозените лица во Република Македонија, за вештини и знаења од областа на ИТ, преку отворање на компјутерски едукативни работилници.
2011

Скопје

Министерство за образование и наука

Биро за развој на образованието

Координатор за обуки на наставници од 333 основни училишта во Република Македонија за Креирање на едноставни дигитални содржини за примена во наставата.
2008-2011 Скопје USAID/AED PEP

(Проект за основно образование)

Алгоритам Центар

Координатор во организирање на тренинг активности и логистика, во рамки на програмите:ИКТ во образованието – обука на Едубунту Мастер тренери, обука на наставници за поддршка на информатичка технологија, обука на директори за примена на ИКТ во образовниот процес

Користење на нови технологии во наставата

Образование за вработливост и претприемништво во 21-от век

2011

2010

2009

Скопје

UNICEF

Министерство за образование и наука

Биро за развој на образованието

Алгоритам Центар

Главен координатор на проектот за Превенција на насилното однесување во основните училишта во Република Македонија
2010/2011

Скопје

Црвен крст на Град Скопје

Центар за поддршка во образованието на заедницата на бегалците

Алгоритам Центар

Главен координатор на проектот за обука од областа на информатичката технологија за децата од заедницата на бегалците и барателите на азил во Република Македонија
2009

Скопје

Фондација отворено општество – Македонија (ФООМ)

Програма за образование на Роми – Ромаверзитас

Проектен координатор на обуки по компјутерски вештини на студенти Роми во рамките на програмата за образование на Роми – Ромаверзитас/ФООМ.
2008

Скопје

Град Скопје

Алгоритам Центар

Главен координатор на проектите(1) Спречување на насилство и разрешување на конфликти и развивање доверба во и меѓу училиштата на Град Скопје

(2) Развивање проактивен однос на средношколците кон промените на градот преку водење ученички проекти

2007-2008

Скопје

Влада на РМ

(Генерален секретаријат)

Алгоритам Центар

Главен координатор за обуките спроведени во рамките на проектот на Владата на РМ – „Македонија – земја на информатичари“
2005 – 2010

Скопје

Министерство за образование и наука на РМ

Биро за развој на образованието

Главен координатор во Проектот за модернизација на образованието, Обука на наставници во текот на работатаСовремени и креативни методи за учење, техники на учење и менаџмент во училница

Демократизација на наставниот процес: пат кон креативно и ефективно учење

Развивање ефективни тимови и менаџмент на тимска работа

Развивање и менаџирање на ефективна и поддржувачка комуникација

Лидерски компетенции и менаџмент на ефективни тимови

Електронско оценување и тестирање

Изучување на англиски јазик со помош на ИКТ технологија

Основни и напредни вештини по информатичка технологија

Публикации

  1. Истражувачки проект: Запирање на насилството во училиштата, Упатство за наставници (2009 год.) – УНИЦЕФ, Биро за развој на образованието и Алгоритам Центар, Скопје
  2. Истражувачки проект: Студија за иницијалната состојба со насилството во основните училишта во Македонија (2009 год.) – УНИЦЕФ, Биро за развој на образованието и Алгоритам Центар, Скопјe

       3.  2022/23г Преку Гимназзија Алгоритам активно учество во проектот Еразмус и соработка со училишта од Хрватска, Босна,      Словенија и Романија на тема “Петтиот Елемент” (вода, воздух, почва и оган и нивно влијание на околината)

  • 2022/23г  Координатор  на   IT  and Science proektot  “Supershools RICO” и соработка на  училиштето Алгоритам со училиштето  IT Smart  од Нови Сад

Други Членови