ПСУАлгоритам Центар“ ја нуди можноста за трансфер на ученици во сите четири години на гимназиско образование во учебната 2021/2022 година.

 

Учениците за да се стекнат со статус на редовен ученик во ПСУАлгоритам Центартреба да пополнат и испратат апликација за упис на: info@algoritam.mk како и да достават оригинални свидетелства од претходните учебни години.

 

Потребни документи и начин на пријавување:

  • Пополнета пријава (апликација) за упис достапна во продолжение;
  • Свидетелства за завршени претходни учебни години и
  • Фотокопија од извод од Матична книга на родени.

Документите се доставуваат во тврда копија во просториите на училиштето, освен пополнетата апликација која се доставува електронски.

 

Надомест за школување:

Трошоците за обезбедување на воспитно – образовната дејност во гимназијата паѓаат на товар на родителот/старателот на ученикот кој плаќа надомест за школување во износ од 120.000,00 денари за една учебна година за плаќање веднаш или 133.000,00 денари.