ПСУАлгоритам Центар“ ја нуди можноста за трансфер на ученици во сите четири години на гимназиско образование во учебната 2023/2024 година.

 

Учениците за да се стекнат со статус на редовен ученик во ПСУАлгоритам Центартреба да пополнат и испратат апликација за упис на: info@algoritam.mk како и да достават оригинални свидетелства од претходните учебни години.

 

Потребни документи и начин на пријавување:

  • Пополнета пријава (апликација) за упис достапна во продолжение;
  • Свидетелства за завршени претходни учебни години и
  • Фотокопија од извод од Матична книга на родени.

Документите се доставуваат во тврда копија во просториите на училиштето, освен пополнетата апликација која се доставува електронски.

 

Надомест за школување:

Трошоците за обезбедување на воспитно – образовната дејност во гимназијата паѓаат на товар на родителот/старателот на ученикот кој плаќа надомест за школување во износ од 155.000,00 денари за една учебна година. На оваа сума се одобрува попуст соодветен на периодот од учебната година во кој ученикот го врши трансферот.