Зошто да се сертифицира?

  • Во светот на ИТ професионалците, сертификатот е документ кој докажува знаења и вештини кои тие ги поседуваат. ИТ сертификатот се добива со полагање на испит во еден од овластените центри за тестирање, согласно со овластувањата од производителот на софтвер, хардвер, опрема, или други тела за стандардизација и организации. Поради брзиот развој на технологијата дипломата или сертификатот веќе не се доволни сами по себе, па, Гимназија Алгоритам веќе пет години во својата наставна програма има вклучено и систем за задолжителна сертификација на учениците за примена на компјутер, се со цел да им помогне на учениците во можеби најтешкот чекор за стекнување на сертификат, а се тоа во соработка со Microsoft.
  • Microsoft Office Specialist (MOS) сертификати

   Слушатели

   Цена за подготовка

   (8 часа)

   Цена за испит

   Возрасни

   2.000,00 ден.

   1.500,00 ден.

   Ученици

   800,00 ден.

   1.000,00 ден.

   Ученици во Гимназија Алгоритам

   бесплатно

   700,00 ден.

   *Повеќе информации за испитот на овој линк

  Содржина за Word испитот?

   1. Споделување и управување со документ
  • -поставување прегледи на документ
  • -поставување заштита на документ
  • -управување со различни верзии
  • -споделување на документ
  • -снимање на документ
  • -употреба на готов урнек
 • 2. Форматирање на содржина на документ
  • -менување на фонт
  • -пребарување на текст низ документ
  • -формат на параграф
  • -поставување големина на проред
  • -креирање на табели
  • -правење промени на постоечки табели
  • -додавање набројуванки
 • 3. Креирање изглед на страна
  • -поставување маргини
  • -поставување тема на документ
  • -конструирање содржина во документ
  • -креирање и правење промени на позадина на документ
  • -креирање и правење промени на
 • 4. Работа со слики и други форми во документот
  • -вметнување слика во документ
  • -вметнување форми и уметнички текстови
  • -вметнување на други објекти
  • -вметнување на текст во документ
 • 5. Проверка на документ
  • -опции за проверка на правопис и граматика
  • -опции за автоматска поправање на зборови
  • -вметнување на коментари низ текст
 • 6. Вметнување референци и линкови
  • -вметнување линк до надворешен објект
  • -креирање фусноти
  • -креирање содржина на документ
 • 7. Циркуларно писмо
  • 1. Управување со работни листови
   • -работен лист
   • -принтање на документ
   • -персонализирање на документ
  • 2. Потполнување ќелии
   • -внес на податоци во ќелии
   • -употреба на автоматско пополнување на ќелија
   • -вметнување на линкови
  • 3. Форматирање ќелии и работни листови
   • -промена на податоци во ќелија
   • -спојување и разделување на ќелии
   • -поставување наслови на колони и редови
   • -сокривање и откривање на колони и редови
   • -поставување на опции за страна
   • -стилови на ќелии
  • 4. Управување со работни тетратки и листови
   • -креирање нови
   • -промени на преглед на документ
   • -преглед на работна тетратка
  • 5. Внесување формули и функции
   • -внесување формула
   • -собирање податоци со функции
   • -собирање податоци со меѓузависни функции
   • -форматирање и правење промени на податоци со функции
  • 6. Визуелна презентација на податоци
   • -креирање табели од дадени податоци
   • -внес на илустрации
   • -вметнување на слики во документ
   • -креирање и правење промени на слики со употреба на Image Editor
  • 7. Споделување податоци од документ со други корисници
   • -користење коментари
  • 8. Организирање и анализирање податоци
   • -филтрирање податоци
   • -подредување податоци
   • -користење условни податоци