[Литература] Дарија Давчевска – VI одд.

Љубов, мир, толеранција

 

Љ убовта е движечка сила,

У бавина, радост мила!

Б ескрајна топлина нека шири

О чај во душа да смири.

В ерувам, сакам и можам

 

М ојата верба пак да ја сложам

И знам дека пак прегратки ќе сетам

Р адосна во спокој ќе шетам.

 

Т рпение, за секое искушение

О д него ќе се роди спасение

Л елеци, пискоти, таги,

Е днаш да ги снема без траги!

Р адост да шириме ајде,

А ко тагуваме, нема фајде.

Н ека сјае сонцето пак

Ц елта нека биде светлина, а не мрак.

И мајте луѓе, љубов, надеж, вера,

Ј ачина, храброст, смелост без мера, апел е наш.

А манет и вечен двигател ваш!

 

 

 

 

+150