Гимназија Алгоритам во соработка со факултетите за информатички науки отвара нова ИНФОРМАТИЧКА НАСОКА.

  Ред. бр. Наставни предмети, програмски содржини и активности Застапеност изразена во часови на годишно ниво

 I година

 II година III година

 IV година

       1. Македонски јазик и литература 144 144 144 132
       2. Математика 108 108 108 99
       3. Англиски јазик 108 108 108 99
       4. Германски јазик 72 72 72 66
       5. Историја 72 72 72
       6. Географија 72 72
       7. Физика 72 72 72
       8. Хемија 72 72 72
       9. Биологија 72 72 72
     10. Социологија 72
     11. Филозофија 99
     12. Бизнис и претприемништво 66
     13. Спорт и спортски активности 72 72 108 108
ДОПОЛНИТЕЛНО  

1.

Линеарна алгебра и аналитичка геометрија   72

2.

 Алгебра   72

3.

Математичка анализа   99

4.

Вовед во програмирање во C++ 42

5.

HTML/ CSS/ Bootstrap 30

6.

Javascript 30

7.

 WordPress /Бази на податоци 42

8.

 Photoshop / Illustrator 72

9.

InDesign/ Adobe XD 3o

10.

FL Studio 36

11.

Анимации и едитирање на видеа 72

12.

Структурно програмирање и микроконтролери во Python   72

13.

Објектно-ориентирано програмирање   36

14.

Алгоритми и податочни структури во Java   63