Времетраење на курсот: 3 месеци (еднаш неделно)

Времетраење на часот: 90 минути (два училишни часа)


 

 1. Вовед во програмирање

  • Информатика и програмирање како поими
  • Бројни системи
   1. Бинарен
   2. Декаден
   3. Хексадецимален
  • Новите технологии и нивното влијание и примена
  • Поим за инпут и аутпут / влезни податоци, излезни податоци
  • Оператори
  • Меморија и варијабли
  • Податочни типови
  • Условни наредби и контрола
  • Итерација
   • For
   • While
   • Do/While
   • Break
  • Функции
   • Повикување
   • Аргументи
   • Враќање резултати
  • Events
  • Еднодимензионални низи и примена
 2. Роботика

  • Поим за роботика
  • Запознавање со Cue робот и AlphaBot робот
  • Осознавање на координатен систем на роботот
  • Основни концепти за движење/моторика
  • Случајни броеви и нивна примена
  • Вежби за усовршување на основите принципи на програмирање преку контролирање на роботот
   • Инпут преку сензори
   • Аутпут преку реагирање на вредностите исчитани од сензорите
   • Напредно контролирање на роботот преку условни наредби
  • Типови на настани
   • Настани од надворешна околина
   • Настани во самите програми

Времетраење на курсот: 3 месеци (еднаш неделно)

Времетраење на часот: 90 минути (два училишни часа)


 1. Објектно-Ориентирано програмирање

  • Објектно-ориентирана парадигма
  • Моделирање со UML дијаграми
  • Поим за класи
  • Поим за објекти
  • Методи, својства
  • Наследување
  • Полиморфизам
 2. Вовед во веб програмирање

  • Интернет и WWW
  • Комуникација сервер-клиент
  • Протоколи (HTTP, FTP)
  • Што е URL – структура и примена
  • HTML
   • Креирање и структура на HTML документ
   • Зачувување и прикажување
   • Основни елементи
    1. Наслови
    2. Текст
    3. Форми
    4. Табели
    5. Слики
    6. Листи
    7. Линкови
    8. Аудио/Видео
  • Вовед во CSS
   • Селектори и својства
   • Типографија и бои
   • Линкување со HTML документи
  • Вовед во Javascript
   • Вовед и синтакса
    • Променливи
    • Оператори
    • Функции
   • Document Object Model (DOM)
   • Стандардна библиотека на функции
   • Дебагирање во прелистувачи

Времетраење на курсот: 3 месеци (еднаш неделно)

Времетраење на часот: 90 минути (два училишни часа)


 1. Алгоритми

  • Поим за алгоритми
  • Конструирање на алгоритми со Flowcharts и псевдокод
  • Реални примери и примена на алгоритми
  • Видови на алгоритми
   • Bruteforce
   • Greedy
   • Divide and Conquer
  • Теорија на графови
  • Алгоритми за изминување и пребарување
  • Алгоритми за сортирање
  • Бинарно пребарување
  • Bubble sort
  • Dijkstra алгоритам
  • BFS, DFS
 2. Вовед во мрежи

  • OSI модел
  • IP адресирање
  • TCP/IP Протокол
  • Резолвирање на домени
  • Видови на мрежи (LAN, WAN, PAN)
  • Мрежни топологии
  • Мрежни уреди (преклопник, модеми, рутери)
  • Конфигурирање на рутер