Во оваа време на компјутери неизбежно е учењето, само тоа е инвестиција што се враќа.
Учете најмногу што можете, учете компјутери!

Еден степен трае 4 месеци, вкупно 32 часа. По завршување на курсот, слушателите ќе знаат да:

 • напишат стандардно писмо уредено во текст процесор

 • печатат документи и истите да ги снимаат и да ги најдат доколку им се изгубат

 • изработат пресметка и обработка на база на податоци

 • изработат понуда во стандардна табела

 • побараат податок на интернет мрежата

 • примат и испратат e-mail

 • Microsoft Excel

 • CorelDraw

 • Photoshop

 • Web Design

 • AutoCAD

 • Microsoft Access

Еден степен трае 3 месеци, вкупно 24 часа. Курсевите се организирани во саботите. Степени за детски курсеви:

 • Претшколски (компјутерска графика)

 • Оперативен систем + Microsoft Word

 • Microsoft EXCEL

 • Corel Draw

 • Photo Shop

 • Web Design

Име на курсот Недели Цена
1. Компјутери
1.1. Курсеви за возрасни. 4 3000
1.2. Курсеви за деца.8 3500
1.3. Индивидуална настава1 1000
1.4. Компјутерска графика.1 1000

Пријава за сертификат