Дисекција на час по Биологија

Дисекција на претставници од тип Мекотели (Mollusca) на час по биологија.

Повеќе детали