Единаесет години успешна приказна

- Билингвална настава;
- Поголемо учество на учениците, родителите и другите заинтересирани субјекти во планирањето на образовниот процес;
- Eвалуација и самоевалуација на учениците;
- Eвалуација на наставниците и образовниот процес;
- Препознатливост, проодност и транспаранентост на стекнатото образование во земјата и странство;
- Создавање широки можности за влез во високото образование;
- Создавање широки можности за развој на способностите, потенцијалот, талентот, афинитетите и личниот развој;
- Обезбедување основа за доживотно образование според финскиот образовен модел;

РОДИТЕЛИТЕ ЗА НАС

ГАЛЕРИЈА

УЧЕНИЦИТЕ ЗА НАС

Ана Атанасова

Една од најдобрите работи во Алгоритам е драмската секција. Таму имав можност да се стекнам со самодоверба, да бидам креативна, своја, да стекнам нови пријателства, и пред сè да се забавувам.

Read More

Веда Ефтимова

Секојдневно се стекнуваме со нови знаења и вештини. Наставниот кадар секогаш ни стои на располагање.

Read More

Борис Јованов

Гимназија Алгоритам ми понуди одлични услови за развој и едукација. Просториите на училиштето се модерно опремени, а помеѓу наставниот кадар и учениците постои големо разбирање и комуникација

Read More