Единаесет години успешна приказна

- Билингвална настава;
- Поголемо учество на учениците, родителите и другите заинтересирани субјекти во планирањето на образовниот процес;
- Eвалуација и самоевалуација на учениците;
- Eвалуација на наставниците и образовниот процес;
- Препознатливост, проодност и транспаранентост на стекнатото образование во земјата и странство;
- Создавање широки можности за влез во високото образование;
- Создавање широки можности за развој на способностите, потенцијалот, талентот, афинитетите и личниот развој;
- Обезбедување основа за доживотно образование според финскиот образовен модел;

РОДИТЕЛИТЕ ЗА НАС