Единаесет години успешна приказна

-билингвална настава;
-поголемо учество на учениците, родителите и другите заинтересирани субјекти во планирањето на образовниот процес;
-евалуација и самоевалуација на учениците;
-евалуација на наставниците и образовниот процес;
-препознатливост, проодност и транспаранентост на стекнатото образование во земјата и странство;
-создавање широки можности за влез во високото образование;
-создавање широки можности за развој на способностите, потенцијалот, талентот, афинитетите и личниот развој;
-обезбедување основа за доживотно образованиеспоред финскиот образовен модел;

Родителите за нас

Мислење и коментари на родителите за нашата гимназија

Пофални зборови за професорите и менаџментот на Алгоритам. Благодарност за нивниот труд и внимание кон децата.


Алгоритам е училиште во кое моето дете се чуствува послободно.


Галерија Алгоритам